เบาหวาน

 

เบาหวาน

 


คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณจิราทิพย์ ร่มละมูลพูลผล

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณสมบูรณ์ ชมแสงแก้ว

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน